Telefon : +386 1 4768 403 // Email : contact@lees.fe.uni-lj.si   I     

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Laboratorij za elektroenergetske sisteme

Projekti

ELES d.o.o.

2022

Izračun stroškov novega vstopa za proizvodnjo ali prilagajanje odjema in standarda zanesljivosti

Zanesljivost oskrbe z EE pa je tudi eden izmed ciljev objave obsežnega svežnja zakonodajnih aktov imenovanega tudi Čista energija za vse Evropejce. Evropska komisija želi s temi zakonodajnimi akti pospešiti uporabo čistih tehnologij, povečati konkurenčnost trga in energetsko učinkovitost, začrtati zasnovo trga z električno energijo (EE) in zanesljivost oskrbe z EE ter oblikovati nova pravila za upravljanje energetske unije, s katerimi postaja evropski trg z EE bolj medsebojno povezan, prožen in usmerjen k potrošniku.
Eden glavnih ciljev je določiti najbolj učinkovito in uspešno zagotavljanje ustrezne zadostnosti proizvodnih enot v Evropski uniji (EU), zato je potrebno razviti in določiti določene kazalnike, ki podajajo informacijo o stanju zadostnosti proizvodnih enot. Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) je zato izdala dokument z naslovom Methodology for calculating the value of lost load, the cost of new entry and the reliability standard, ki določa potrebne kazalnike in njihovo metodologijo izračuna (metodologija ACER).

V študiji smo naredili pregled stanja izračunov CONE in standardov zanesljivosti na področju zanesljivosti EE v posameznih državah EU ter izvedli izračun CONE in določili standarde zanesljivosti za Slovenijo.

ELES d.o.o.

2018

Vrednotenje nedobavljene električne energije ob prekinitvah dobave

Primarna naloga sistemskega operaterja (SO) je prenos in dobava električne energije (EE) odjemalcem, pri čemer je pomembna zanesljivost obratovanja elektroenergetskega sistema, najpomembnejši dejavnik pri tem pa je neprekinjenost dobave EE končnim odjemalcem. SO (prenosno in distribucijska podjetja) morajo v skladu z veljavnimi podzakonskimi akti voditi obratovanje sistema, nadzirati kakovost oskrbe in izvajati analizo izpadov in okvar, izdelovati ter hraniti obratovalno statistiko. Vrednotenje škode, ki jo odjemalci utrpijo ob prekinitvah dobave električne energije, je ključnega pomena za ugotavljanje stanja omrežja ter za odločitve o nadaljnjem vlaganju v EES. 

V študiji smo predstaviti zahteve po dobavi kakovostne energije v Sloveniji in državah EU in na podlagi anket in izračunov ocenili vrednost nedobavljene EE individualno za večje odjemalce in skupinsko za manjše, med seboj podobne odjemalce. 

ELES d.o.o.

2016

Vključitev hranilnikov električne energije v regulacijo frekvence EES Slovenije

Z razvojem shranjevalnikov električne energije se vse več razmišlja o zagotavljanju sistemskih storitev z novimi rešitvami. Na razpolago je več tehnologij, ki se med seboj razlikujejo po tehničnih in ekonomskih parametrih.
Študija se osredotoča na baterijske shranjevalnike in njihovo vlogo pri zagotavljanju rezerve za SRF. Shranjevalniki bi torej nadomestili klasične elektrarne in izboljšali storitev izvedbe SRF. Podati je treba grobo analizo stroškov in koristi tovrstnih sistemov in se opredeliti do smiselnosti postavitve tovrstnega sistema v elektroenergetskem sistemu Slovenije.

Analiza temelji na uporabi metode Monte Carlo, kar pomeni, da se je analiziral cel nabor shranjevalnikov z različnimi močmi (do 10 MW) in kapacitetami baterij (do 10 MWh). Upoštevale so se tudi različne tehnologije (tri) in različne strategije polnjenja in praznjenja baterij (štiri scenariji).

ELES d.o.o.

2014

Izračun obremenitev daljnovodov in transformatorjev

Sistem SUMO bo omogočal določanje meje obratovanja z vidika dopustnih tokovnih obremenitev vodov in transformatorjev v času blizu realnega in bližnje prihodnosti do treh ur vnaprej. Glavni uporabniki tega sistema bo sistemski operater (SO). Sistem SUMO združuje različne podsklope; od meritev temperatur na vodih, meritev atmosferskih pogojev, izvedbo ocen in napovedi atmosferskih pogojev, napovedi obremenitev vozlišč, izračuna obremenitev vodov in transformatorjev za stanje N in N-1 za trenutno in za bodoče stanje ter 3D vizualizacije.

ELES d.o.o.

2013

Kratkoročna napoved obremenitev daljnovodov in transformatorjev

Ideja študije je podati zasnovo algoritma v aplikaciji za sprotne izračune napovedi obremenitev vodov in transformatorjev za topologijo N in N-1 za do tri ure vnaprej. Za napovedovanje obremenitev elementov sistema se bodo uporabljale različne metode. Za napovedovanje porabe in proizvodnje delovne moči v EES Slovenije ter pretokov moči na mejah smo se odločili za uporabo avtoregresijske metode.

ELES d.o.o.

2012

Vpliv realizacije investicij predvidenih v novem NEP na zanesljivost obratovanja slovenskega VN EES

V študiji smo analizirali vpliv realizacije predvidenih novih investicij v novem NEP. Analizirali smo tehnične in ekonomske vidike novih investicij in določili optimalni razvoj slovenskega elektroenergetskega sistema.

ELES d.o.o.

2011

Izbor kazalnikov za oceno zanesljivosti oskrbe z električno energijo na VN EES

Sistemski operater je z izvajanjem Energetskega zakona dolžan zagotavljati kakovosten in zanesljiv prenos električne energije uporabnikom, kjer nivo kakovosti in zanesljivosti določa Javna agencija RS za energijo (JARSE), ki določa upravičenost stroškov sistema. Z uvedbo nagrajevalno-penalizacijske sheme se sistemskemu operaterju poda pobuda za izboljšavo kakovosti in zanesljivosti sistema. Pod te pojme spada tudi pojem kakovosti neprekinjenosti napajanja, katerega študija obravnava. Do sedaj so le distribucijski sistemski operaterji bili dolžni sporočati podatke o kakovosti neprekinjenosti napajanja, z uvedbo nagrajevalno-penalizacijske sheme za prenosno omrežje pa bo te podatke moral sporočati tudi operater prenosnega omrežja, s čimer bo JARSE spremljala raven kakovosti neprekinjenosti napajanja prenosnega omrežja. Ker se prenosna omrežja od distribucijskih omrežij razlikujejo po načinu obratovanja, zazankanosti, števila odjemalcev, namembnosti in velikosti je pred uvedbo nagrajevalno-penalizacijske sheme potrebno opredeliti primerne kazalnike za spremljanje neprekinjenosti napajanja. Študija predstavlja nabor kazalnikov, ki so v uporabi po državah Evropske unije, in predlaga primerne kazalnike za spremljanje neprekinjenosti napajanja na prenosnem omrežju v Sloveniji.

Borzen d.o.o.

2011

Vzpostavitev in vzdrževanje aplikacije za napoved proizvodnje električne energije za elektrarne v »Eko skupini«

Razvoj orodja za Eko-skupino Borzena, s katerim napovedujemo proizvodnjo obnovljivih virov energije, med katere spadajo sončne, vetrne, male hidroelektrarne in soproizvodnja toplote in električne energije. Orodje omogoča napoved proizvodnje teh elektrarn za obdobje do 5 dni vnaprej z namenom prodaje njihove energije na dnevnem trgu.

Elektro Celje d.d.

2011

Analiza obstoječega stanja in predlog možnih ukrepov za zmanjšanje izgub v elektroenergetskem omrežju podjetja Elektro Celje, d.d

Izgube električne energije predstavljajo pomemben strošek pri obratovanju distribucijskih omrežij. Definirane so kot razlika med izmerjeno električno energijo na prevzemnih mestnih iz prenosnega v distribucijski sistem na eni strani in izmerjeno energijo na predajnih mestih. Primerjava deleža izgub za slovenske distribucije pokaže velike razlike med posameznimi distribucijami, pri čemer ima največje izgube Elektro Celje, d.d. (EC). Cilj študije je poiskati vzroke za višje tehnične izgube v omrežju EC in predlagati ukrepe za njihovo zmanjšanje. Izgube se v grobem delijo na tehnične izgube, ki so posledica prenosa energije po distribucijskem omrežju ter komercialne izgube, ki so posledica napak v meritvah ali njihovem odbiranju, kraje električne energije in drugih vzrokov, kjer vir izgub ni omrežje. Pričujoča študija se osredotoča na tehnične izgube, delno pa obravnava tudi komercialne vidike izgub.

GEN-I d.o.o.

2010

Vloga TEŠ 6 pri zagotavljanju napetostne podpore v slovenskem EES v srednjeročnem obdobju

Napetost v EES podpirajo poleg transformatorjev predvsem generatorji, zato je treba ob izgradnji nove elektrarne analizirati njeno vlogo pri zagotavljanju napetostne podpore. Študija tako obravnava vlogo šestega bloka TEŠ pri zagotavljanju napetostne podpore v slovenskem EES v prvih nekaj letih obratovanja. Za namen analize smo izdelali osnovni modela sistema ENTSO-E, regija UCTE, za leto 2009 s poudarkom na slovenskem EES, zato model zajema tudi 110 kV omrežje Slovenije. Model je bil dodatno posodobljen z elementi, ki bodo predvidoma začeli obratovati v sistemu do pričetka obratovanja TEŠ 6 (ČHE Avče, HE Krško, HE Blanca, 2x400 kV vod Beričevo – Krško, prečni transformator v RTP Divača).

ELES d.o.o.

2009

Metodologija za napoved prenosnih izgub v slovenskem VN EES

V študiji smo definirali metodologijo za napoved prenosnih izgub v slovenskem prenosnem omrežju. Napoved izgub omogoča sistemskemu operaterju natančen nastop na trgu z električno energijo, s katerim zmanjša stroške za sistemsko storitev pokrivanja izgub.

ELES d.o.o.

2009

Analiza zmanjšanja delovnih izgub z uporabo avtomatske regulacije jalove moči in napetosti generatorjev v EES Slovenije z orodjem NEPLAN

Na podlagi preteklih obratovalnih podatkov smo z orodjem NEPLAN analizirali vpliv sprememb napetostnega profila v slovenskem elektroenergetskem omrežju na izgube in določili potrebne parametre za sprotno optimizacijo napetostnega profila.

Ministrstvo za gospodarstvo RS

2007

Ocena dolgoročne zanesljivosti oskrbe z energijo v Republiki Sloveniji

V študiji smo določili oceno dolgoročne zanesljivosti oskrbe z energijo v Sloveniji na podlagi predvidenih investicij v slovenskem elektroenergetskem sistemu. Upoštevali smo pomembne tehnične kazalnike zanesljivosti in ovrednotili vpliv posameznih predvidenih elektrarn na kazalnike zanesljivosti. Upoštevali smo tako elektroenergetsko kot plinsko omrežje.

Scroll to Top