Telefon : +386 1 4768 403 // Email : contact@lees.fe.uni-lj.si   I     

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Laboratorij za elektroenergetske sisteme

Pedagoško delo

Predmeti


 • Predavatelj: prof. dr. Miloš Pantoš
 • Assistent: as. dr. Jerneja Bogovič

Curriculum predmeta:

Delovanje elektroenergetskih sistemov, vloga generatorjev, vloga in zahteve bremen, model elektroenergetskega sistema za statično analizo, metode za izračun pretokov moči, izračun optimalnih pretokov moči glede na različne kriterije, napoved obremenitev in rezerve delovne moči, regulacija delovne moči in frekvence, regulacija napetosti in jalove moči, zagotavljanje sistemskih storitev, vpliv trga z električno energijo na delovanje elektroenergetskega sistema, zanesljivost elektroenergetskega sistema.

Literatura:

 1. Gubina F., Delovanje elektroenergetskega sistema, Založba ULFE, 2006
 2. Gubina, F., Ogorelec, A., Vodenje EES, SLOKO CIGRE, Ljubljana, 1997
 3. Wood, A.J., Power generation, operation and control, Wiley, 1996
 4. Kundur, P., Power System Stability and Control, Mc Graw Hill, 1994
 5. Anders, G.J., Probability concepts in electric power systems, Wiley, 1990.

Vaje

 • Predavatelj: prof. dr. Miloš Pantoš
 • Assistent: as. dr. Jerneja Bogovič

Curriculum predmeta:

Delovanje elektroenergetskih sistemov, modeli elementov elektroenergetskega sistema, metode za izračun pretokov moči, izračun optimalnih pretokov moči, regulacija delovne moči in frekvence, regulacija napetosti in jalove moči, zagotavljanje sistemskih storitev, vpliv trga z električno energijo na delovanje elektroenergetskega sistema, zanesljivost elektroenergetskega sistema. Napoved porabe, napoved potreb po moči, rezerva moči, postopki načrtovanja EES, kriteriji načrtovanja, načrtovanje EES v tržnih pogojih, okoljevarstveni vidiki pri načrtovanju, ekonomika v načrtovanju razvoja EE, metode optimiranja, gospodarjenje s sredstvi.

Literatura:

 1. F. Gubina, Delovanje elektroenergetskega sistema, Založba ULFE, 2006
 2. M. Pantoš, D. Božič: Načrtovanje elektroenergetskega sistema
 3. Wood, A.J., Power generation, operation and control, Wiley, 1996
 4. R. Billinton: Reliability Evaluation of Power Systems, ISBN: 0306452596; knjižnica FE
 5. R. Sullivan: Power System Planning, ISBN: 0070618003; knjižnica FE

Vaje

 • Predavatelj: prof. dr. Miloš Pantoš
 • Assistent: as. dr. Jerneja Bogovič

Curriculum predmeta:

Napoved porabe (metoda ekspertov, časovne serije, matematični modeli, korelacija in vplivni faktorji, scenariji, analiza porasta porabe), napoved potreb po moči, ocena zanesljivosti, rezerva moči, elementi načrtovanja, postopki načrtovanja elektroenergetskega sistema, kriteriji načrtovanja, načrtovanje elektroenergetskega sistema v tržnih pogojih, okoljevarstveni vidiki pri načrtovanju, ekonomika v načrtovanju razvoja elektroenergetskega sistema, načrtovanje izgradnje elektrarn, načrtovanje omrežij, metode za prostorsko načrtovanje omrežij, metode optimiranja.

Gospodarjenje s sredstvi, ekonomika gospodarjenja in vzdrževanja, tveganja, stroški in dobiček, negotovosti, analiza dobrobiti in SWOT analiza, projektno vodenje, strateško vodenje, vzdrževanje elementov elektroenergetskega sistema, staranje elementov in življenjska doba, remonti, revitalizacija, metode vzdrževanja (popravilo po okvari brez vzdrževanja, obratovanje do uničenja elementa, časovno zasnovano vzdrževanje, nadzorno vzdrževanje, zanesljivostno vzdrževanje, vzdrževanje pred uporabo), vodenje vzdrževanja, orodja za vzdrževanje, vzdrževanje in proizvodnja, vzdrževanje in kakovost, varnost pri vzdrževanju, zagotavljanje kakovosti.

Literatura:

 1. M. Pantoš, D. Božič: Načrtovanje in vzdrževanje elektroenergetskih sistemov
 2. F. Gubina: Načrtovanje in vzdrževanje EES; skripta, knjižnica FE
 3. H. Lee Willis: Aging Power Delivery Infrastructures, ISBN: 0824705394; knjižnica FE
 4. R. Billinton: Reliability Evaluation of Power Systems, ISBN: 0306452596; knjižnica FE
 5. R. Sullivan: Power System Planning, ISBN: 0070618003; knjižnica FE

Vaje

 • Predavatelj: prof. dr. Miloš Pantoš
 • Assistent: as. dr. Jerneja Bogovič

Curriculum predmeta:

Sekundarni elektroenergetski sistem, lastnosti zaščitnega sistema, redundanca, osnovne karakteristike relejev, instrumentni transformatorji, zaščita generatorjev, zaščita transformatorjev, zaščita zbiralk, zaščita vodov, digitalna zaščita, sistemska zaščita.

Elementi vodenja, podatkovna omrežja, obdelava podatkov, komunikacijske povezave, avtomatizacija v elektroenergetiki, regulacije v elektroenergetskem sistemu, funkcije vodenja (vodenje omrežja, vodenje proizvodnje, nadzor sigurnosti sistema, simulator, ostale funkcije vodenja), organizacija vodenja (nivoji vodenja, konfiguracija in struktura sistema vodenja, povezava s sistemom vzdrževanja), standardi in protokoli, oprema sistema vodenja.

Literatura:

 1. Horowitz S.H., Phadke A.G., Power system relaying, J. Wiley & Sons, New York, 1992.
 2. Ogorelec A., Gubina F., Osnove vodenja elektroenergetskega sistema, Založba FE, Ljubl,jana, 1981
 3. Kundur P., Power System Stability and Control, McGraw-Hill, 1993
 4. Anderson P. M., Fuad A. A., Power System Control and Stability, IEEE Press, New York, 1994
 5. M. Pantoš et al., Zaščita elektroenergetskih sistemov, knjiga v pripravi.
 6. M. Pantoš:et al., Vodenje elektroenergetskih sistemov, knjiga v pripravi.

Vaje

 • Predavatelj: prof. dr. Miloš Pantoš
 • Assistent: as. dr. Jerneja Bogovič

Curriculum predmeta:

Sekundarni elektroenergetski sistem, sistemi za zaščito in vodenje, lastnosti zaščitnega sistema, osnovne karakteristike relejev, instrumentni transformatorji, zaščita elementov EES, digitalna zaščita, sistemska zaščita, elementi vodenja, podatkovna omrežja, obdelava podatkov, komunikacijske povezave, avtomatizacija v elektroenergetiki, regulacije v elektroenergetskem sistemu, funkcije vodenja, organizacija vodenja, standardi in protokoli, oprema sistema vodenja.

Literatura:

 1. Horowitz S.H., Phadke A.G., Power system relaying, J. Wiley & Sons, New York, 1992.
 2. Ogorelec A., Gubina F., Osnove vodenja elektroenergetskega sistema, Založba FE, Ljubl,jana, 1981
 3. Kundur P., Power System Stability and Control, McGraw-Hill, 1993
 4. Anderson P. M., Fuad A. A., Power System Control and Stability, IEEE Press, New York, 1994
 5. M. Pantoš et al., Zaščita elektroenergetskih sistemov, knjiga v pripravi.
 6. M. Pantoš et al., Vodenje elektroenergetskih sistemov, knjiga v pripravi.

Vaje

 • Predavatelj: prof. dr. Miloš Pantoš
 • Assistent:   

Curriculum predmeta:

Vpliv trga z električno energijo na delovanje elektroenergetskega sistema: vloga proizvajalcev, vloga in zahteve odjemalcev, vloga in omejitve prenosnega in razdelilnega omrežja, nove metode za analizo stacionarnih stanj in občutljivostne analize, izračun optimalnih pretokov moči glede na različne kriterije. Sistemske storitve: napoved obremenitev in rezerve delovne moči, regulacija delovne moči in frekvence, regulacija napetosti in jalove moči, nove metode za ocenjevanje napetostne stabilnosti, zagotavljanje sistemskih storitev. Zanesljivost elektroenergetskega sistema, zanesljivostni indeksi v dobavi električne energije porabnikom, zadostnost izgradnje omrežja. Uporaba verjetnostnih konceptov v delovanju sistemov in pri trgovanju z električno energijo in drugimi energenti.

Literatura:

 1. Gubina F., Delovanje elektroenergetskega sistema, Založba ULFE, 2006
 2. PANTOŠ, Miloš. Exploitation of electric-drive vehicles in electricity markets. IEEE transactions on power systems, ISSN 0885-8950. [Print ed.], May 2012, vol. 27, no. 2, str. 682-694, ilustr., doi: 10.1109/TPWRS.2011.2172005. [COBISS.SI-ID 8909908]
 3. REJC, Matej, PANTOŠ, Miloš. Short-term transmission-loss forecast for the Slovenian transmission power system based on a fuzzy-logic decision approach. IEEE transactions on power systems, ISSN 0885-8950. [Print ed.], Aug. 2011, vol. 26, no. 3, str. 1511-1521, ilustr., doi: 10.1109/TPWRS.2010.2096829. [COBISS.SI-ID 8345684]
 4. ŠMON, Ivan, PANTOŠ, Miloš, GUBINA, Ferdinand. An improved voltage-collapse protection algorithm based on local phasors. Electric power systems research, ISSN 0378-7796. [Print ed.], Mar. 2008, vol. 78, no. 3, str. 434-440, ilustr. [COBISS.SI-ID 6383444]
 5. PANTOŠ, Miloš. Stochastic generation-expansion planning and diversification of energy transmission paths. Electric power systems research, ISSN 0378-7796. [Print ed.], May 2013, vol. 98, str. 1-10, ilustr. http://dx.doi.org/10.1016/j.epsr.2012.12.017, doi: 10.1016/j.epsr.2012.12.017. [COBISS.SI-ID 9634132]
 6. BOŽIČ, Dušan, PANTOŠ, Miloš. Assessment of investment efficiency in a power system under performance-based regulation. Energy, ISSN 0360-5442. [Print ed.], Mar. 2013, vol. 51, no. 1, str. 330-338, ilustr., doi: 10.1016/j.energy.2012.11.038. [COBISS.SI-ID 9600852]
 7. PANTOŠ, Miloš. Market-based congestion management in electric power systems with increased share of natural gas dependent power plants. Energy, ISSN 0360-5442. [Print ed.], Jul. 2011, vol. 36, no. 7, str. 4244-4255, ilustr., doi: 10.1016/j.energy.2011.04.019. [COBISS.SI-ID 8345428]

Vaje

 • Predavatelj: prof. dr. Miloš Pantoš
 • Assistent:   

Curriculum predmeta:

Tehnologija pretvorbe različnih oblik energije v električno energijo (energija vetra, geotermalna energija, energija iz odpadkov, energija iz biomase, vodikova tehnologija, gorivne celice, sončna energija), načini shranjevanja energije, primerjava s tehnologijami pretvorbe energije nekonvencionalnih virov v električno energijo, izkoristki pretvorbe energije v električno energijo, vpliv tehnologij na varovanje okolja. Deregulacija elektrogospodarstva in prestrukturiranje podjetij, pravni okvir trga z energijo, organizacija in tipi trga, udeleženci trga, regulatorni okvir, borza, borzni instrumenti, vrsta trgov: sprotni, urni, srednje- in dolgoročni trg, trg odstopanj, trg sistemskih storitev, terminski posli, terminske pogodbe, opcije in finančni inštrumenti, način poravnave finančnih inštrumentov, tveganja na trgu, njihovo merjenje in obvladovanje, mehanizmi varovanja tveganj, tržna moč, strategije proizvajalcev, ponudbe proizvajalcev, načrtovanje in optimiranje obratovanja proizvodnih enot ponudnika, napoved cene električne energije, vozni redi in obračun odstopanj, strategije dobavitelja, optimizacija njegovega portfelja, pogoji za dobavo in odjem energije, sistem meritev in obračun energije, zamenjava dobavitelja, struktura cene.

Literatura:

 1. E. F. Fuchs, l. M. A.S. Masoum, Power Conversion of Renewable Energy Systems, Springer, 2011
 2. Sorensen, B., Renewable Energy, Third Edition, Academic Press 2004
 3. Farret, F.A., Integration of Alternative Sources of Energy, Wiley-IEEE Press 2006
 4. Ilič, M., Galiana, F., Fink, L., Power System Restructuring Engineering and Economics, Kluwer Academic Publishers, 1998.
 5. Kirschen D., Strbac G.: Power System Economics: Introduction; Wiley, 2000.
 6. Stoft, S.: Power System Economics: Designing Markets for Electricity: Wiley, 2002.

Vaje

Scroll to Top