Telefon : +386 1 4768 403 // Email : contact@lees.fe.uni-lj.si   I     

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Laboratorij za elektroenergetske sisteme

Predlog nalog

Tematika:

Predlogi za diplomska in magistrska dela:

 1. Nadgradnja metode za določitev kritičnih koničnih tarif (KKT)
 2. Vloga sistemskega operaterja distribucijskega omrežja pri zagotavljanju infrastrukture za aplikacijo novih tehnologih (p2p trgovanje, trg s fleksibilnostjo odjema, sistemske storitve)
 3. Modeliranje agregiranih diagramov porabe oz. preostalega odjema z uporabo stohastičnih metod
 4. Rekonfiguracija in prerazporejanje obremenitve SN omrežja s ciljem zagotavljanja zanesljivosti obratovanja
 5. Omejevanje obratovanje OVE s ciljem povečanja zanesljivosti obratovanja distribucijskega omrežja
 6. Ekonomski vidik ojačitev distribucijskega omrežja za potrebe proizvodnje OVE
 7. Razvoj matematičnega modela za optimizacijo proizvodnje termoelektrarne z upoštevanjem stroškov vklopa in izklopa agregatov in krivulje izkoristka primarnega energenta
 8. Optimalno angažiranje prosumerjev (odjemalci z lastno proizvodnjo, hranilnikom energije in fleksibilnim odjemom) pri zagotavljanju sistemskih storitev in ocena ekonomskih učinkov
 9. Ekonomsko vrednotenje zagotavljanja sistemskih storitev s strani prosumerjev (odjemalci z lastno proizvodnjo, hranilnikom energije in fleksibilnim odjemom)
 10. Strategija polnjenja in praznjenja baterij v električnih vozilih glede na različne kriterije: i) spodbujanje porabe električne energije iz obnovljivih virov energije, ii) spodbujanje samooskrbe odjemalcev, iii) povečanje zanesljivosti obratovanja elektroenergetskega sistema, iv) nudenje sistemskih storitev
 11. Matematični model prosumerjev (odjemalci z lastno proizvodnjo, hranilnikom energije in fleksibilnim odjemom) v okviru izračuna optimalnih pretokov moči z različnimi kriteriji
 12. Primerjava metod in modelov za optimizacijo proizvodnje električne energije iz hidro- in termoelektrarn
 13. Izravnava odstopanj bilančnih skupin s pomočjo angažiranja prosumerjev (odjemalci z lastno proizvodnjo, hranilnikom energije in fleksibilnim odjemom) in ocena ekonomskih učinkov
 14. Določitev in modeliranje cenovne elastičnosti odjemalcev električne energije
 15. Priložnosti agregatorja prosumerjev (odjemalci z lastno proizvodnjo, hranilnikom energije in fleksibilnim odjemom) na trgu z električno energijo in sistemskimi storitvami
 16. Model agregatorja v vlogi 'price makerja' na trgu z električno energijo
 17. Koordinirano obratovanje prečnega transformatorja z virtualnimi elektrarnami in agregatorji v elektroenergetskem sistemu
 18. Simulator trga z električno energijo za dan vnaprej in trga s čezmejnimi prenosnimi zmogljivostmi
 19. Modeliranje vertikalno integriranih sistemov (proizvodnja, prenos in distribucija) za večnivojsko optimizacijo
 20. Uporaba dekompozicije Benders in ostalih pri razklopu optimizacijskih problemov na podprobleme in primerjava metod
 21. Izdelava modela za dolgoročno načrtovanje polnilne infrastrukture za električna vozila z upoštevanjem kazalnikov QoS in zanesljivostnih kazalnikov
 22. Predlog kazalnika za oceno zanesljivosti polnilne infrastrukture za električna vozila
 23. Nadgradnja modela za dolgoročno načrtovanje polnilne infrastrukture za električna vozila z upoštevanjem DC in AC modela elektroenergetskega sistema
 24. Izdelava verjetnostnih optimizacijskih modelov za potrebe dolgoročnega načrtovanja polnilne infrastrukture za električna vozila
 25. Kratkoročno napovedovanje proizvodnje električne energije iz razpršenih virov energije
 26. Maksimizacija potenciala prosumerja (odjemalec z lastno proizvodnjo, hranilnikom energije in fleksibilnim odjemom) pri neposrednem trgovanju (pear-2-pear trading) z električno energijo
 27. Matematični model za določitev optimalne velikosti hranilnikov električne energije za potrebe zagotavljanja podpore v okviru primarne in sekundarne regulacije frekvence
 28. Matematični model za določitev optimalne velikosti strešne sončne elektrarne in hranilnika električne energije za potrebe izbranega gospodinjstva
 29. Razvoj matematičnega modela za določitev optimalnih lokacij hranilnikov električne energije v elektroenergetskem sistemu za nudenje napetostne podpore
 30. Načini za obvladovanje tveganj pri trgovanju z električno energijo in pregled kazalnikov za oceno stopnje tveganosti
 31. Optimalno angažiranje in koordinacija obratovanja prečnih transformatorjev za potrebe razbremenjevanja kritičnih prenosnih poti
 32. Optimizacija koordiniranega obratovanja elektroenergetskega sistema in omrežja za prenos zemeljskega plina
 33. Matematično modeliranje konceptov V2G, V4G in B4G za potrebe elektroenergetskih sistemov in udeležencev na trgu z električno energijo
 34. Vpliv povečanja števila električnih vozil na dolgoročni razvoj elektroenergetskih sistemov
 35. Analiza vpliva električnih vozil na obratovanje distribucijskega omrežja
 36. Ekvivalentiranje neobservabilnih delov elektroenergetskega omrežja
 37. Vloga prosumerjev (odjemalci z lastno proizvodnjo, hranilnikom energije in fleksibilnim odjemom) pri zmanjšanju nestalnosti in nepredvidljivosti obnovljivih virov energije in ekonomsko vrednotenje te storitve
 38. Določitev vrednosti nedobavljene električne energije za potrebe vozil na električni pogon
 39. Pregled metod in modelov za večnivojsko optimizacijo in za večkriterijsko optimizacijo

 • Mentor:
 • Scroll to Top